Skip to main content

Deze maand is de ondernemersmicrofoon bij Cees Maris van Bureau Maris. Als stedenbouwers en landschapsontwerpers/architecten werken zij aan de toekomst van woon- en werklocaties, parken en wegen. Cees is opgeleid als landschapsontwerper aan de Rijks Hogere School voor Tuin- & Landschapsinrichting in Boskoop. Hij is altijd werkzaam geweest in het bedrijfsleven. Ondernemen zat er altijd al in, want op zijn 12de was hij al (ver)koopman van allerlei planten die hij aan particulieren verkocht. Hij heeft in 1997 Bureau Maris opgericht.

‘Ik startte als ondernemer op een zolderkamer. Aan de creatief ontwerpers werden al snel technisch specialisten toegevoegd. Zo groeiden we uit tot een middelgroot bedrijf dat duurzame ontwerpen ook daadwerkelijk kan laten uitvoeren. Geleidelijk zijn we ook steeds meer stedenbouwkundige opdrachten gaan verzorgen, zodat we nu in de volle breedte van het ruimtelijk vakgebied werken. Die zolderkamer bevond zich al in Zeewolde en van daaruit zijn we geleidelijk gegroeid naar een omvang van 15 medewerkers. Wij zijn als mkb-bedrijf gehuisvest in ‘Het Drieluik’, een door ons ontworpen plek van drie gebouwen rondom een gezamenlijke tuin in Gildenveld.’

Wat is jullie core-business?
‘Wij adviseren opdrachtgevers, zowel de overheid als het bedrijfsleven bij integrale ruimtelijke planontwikkelingen. Daartoe werken wij meestal met onze verbeeldende creatieve kracht als ontwerpers om de kansen en mogelijkheden in beeld te brengen. Concreet werken wij aan vormgeving van zowel het stedelijk als landelijk gebied door plannen te maken die ook tot uitvoering komen. Voorbeelden in onze mooie gemeente zijn het centrum van Zeewolde, natuurgebied Laakse Slenk, het Woldstrand en verschillende deelgebieden van de Polderwijk, zoals de schoolpleinen in het Parkkwartier. Wij doen dat al sinds lange tijd vanuit een klimaatbestendig denken, waar de identiteit van de plek (genius loci) het uitgangspunt vormt en de invloed van de mens op waarde wordt ingebracht. We werken door heel Nederland met af en toe een knipoog over de grens.’

Hoe ziet jouw werkweek eruit?
‘Die is altijd vol. Afwisselend doordat je een eigen bedrijf hebt en je altijd met opdrachtgevers, belanghebbenden en overheden in gesprek bent. Maar het echte werk zit ‘m natuurlijk in het werken aan plannen, ideeën en ontwerpen. Dus het schetsen, ruimtelijk in beeld brengen van plannen, en dit ook communiceren via informatie- en inspraakavonden aan onze opdrachtgevers met stakeholders en bewoners. En niet te vergeten werk acquireren en zien dat je de projecten ook mag gaan uitvoeren voor je opdrachtgevers. Dus “net”werken is een niet te onderschatten onderdeel van de werkweek.’

Wat doen jullie aan MVO en duurzaam ondernemen?
‘Omdat wij gevestigd zijn in Zeewolde stellen wij geregeld onze expertise ter beschikking om bij te dragen aan de opbouw van ons mooie dorp. Recentelijk met een ontwerp voor het Vliegersmonument om de gesneuvelde vliegers uit de tweede wereldoorlog een tastbare herinnering te geven. Maar ook voor diverse sportverenigingen zijn wij actief geweest, bijvoorbeeld door de Z-Z-tocht een blijvend herinneringsmonument te geven.

Als bureau zijn we natuurlijk super duurzaam. Dat uit zich als vanzelf door ons vakgebied, de landschapsarchitectuur waar wij in opereren met de natuur als uitgangspunt. Onze belangrijkste bouwsteen is het groen. Wij zorgen al zolang als wij bestaan voor toevoeging van de groene component waardoor een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan CO2 beperking. Bij stedenbouw is dat minder vanzelfsprekend, maar mensen moeten ergens wonen en onze economie kan niet zonder bedrijfspanden en infrastructuur. Met onze plannen staan wij garant voor duurzame kwaliteit. Dat doen we door de klimaateffecten te minimaliseren, door duurzaam en circulair de buitenruimte in te richten en te bouwen. We leggen de lat hoog en dagen onze opdrachtgevers ook uit om dit in onze plannen op een hoger niveau te krijgen. Mijn bureaupartner, stedenbouwkundige Elma van Beek, heeft hierover een boek geschreven (Levende stad, stad om in te leven) https://www.uitgeverijblauwdruk.nl/levendestad/#cc-m-product-13991155424.

Tenslotte hebben wij bij de ontwikkeling van ons kantoor “Het Drieluik” in 2008 onze huisvesting al duurzaam gerealiseerd. Door gasloos, luchtwarmtevoorziening en zonnepanelen zijn we al meer dan 10 jaar voor ca. 50% zelfvoorzienend.’

Wat doe je naast Bureau Maris voor het bedrijfsleven?
‘Ik heb enige jaren geleden gedurende ruim 6 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Bedrijfskring Zeewolde. We zijn als bureau betrokken bij onze vakorganisaties van NVTL en de BNSP. En met enige regelmaat nemen we deel aan werkgroep overleggen (o.a. werkgroep duurzame stedelijk ontwikkeling). Daarnaast heb ik mij ingespannen om voor Zeewolde met een aantal vakgenoten een denktank te organiseren om een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit en verdere toekomstige betekenis aan Zeewolde te geven. Dit debat verdient meer aandacht. Wij zien met belangstelling de discussie tegemoet inzake de vraag die het Rijk gesteld heeft aan onze provincie om te faciliteren in de zoektocht naar ruimte voor 100.000 woningen in Flevoland.’

Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
‘Ondernemen is en blijft een spannend verhaal. Dat zie je maar weer aan de corona crisis. Geen jaar is gelijk, maar wij streven ernaar om in de regio en landelijk hét aanspreekpunt te zijn voor duurzame stedelijke en natuurontwikkelingen.’

Is er nog iets dat je kwijt wilt?
‘We zijn bezig met duurzame producten als de “Duurzame Woonbuurt”, waarbij alle aspecten zijn opgenomen die ons leven en wonen toekomstbestendig maken. Daarnaast hebben we een product ontwikkeld “IRIS”. Dat is een methodiek waarbij we stedelijk, dorps of wijkniveau kunnen doorlichten hoe duurzaam en ook circulair de omgeving is. Zo weet je waar je staat, kan je je richten op mogelijke verbeteringen voor de leefomgeving en zo een bijdrage leveren aan verduurzaming.’

Nog even over de Bedrijfskring!
‘Voor de Bedrijfskring Zeewolde heb ik in mijn tijd als bestuurslid al het nodige betekend, dus dat laat ik nu graag aan de opkomende generatie. Evenementen die ik niet snel aan me voorbij zal laten gaan zijn: Prinsjesdagontbijt, maandelijkse borrel en eindejaarbijeenkomst. Als er bedrijven zijn die aan uitbreiding of een nieuwe locatie toe zijn, helpen we hen graag met locatiekeuze, een duurzaam plan voor hun pand met buitenruimte én de procedures die daarmee samenhangen.’