Skip to main content

De lokale politieke partijen bereiden zich op dit moment voor op de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Het georganiseerde bedrijfsleven biedt dezer dagen haar aanbevelingen voor de komende collegeperiode aan in gesprekken met de verschillende politieke partijen. Het overkoepelende advies aan de politiek is om tot een brede, concrete en ambitieuze Economische Agenda te komen voor Zeewolde.

In algemene zin gaat het economisch gezien zeker niet slecht in Zeewolde en veren ook de bedrijven die het extra moeilijk hadden door de coronacrisis nu gelukkig weer op. Dat is mooi, maar kijkend naar de politieke stimulering en facilitering van de lokale economie zien wij een beeld waarbij het beleid de afgelopen tien jaar te nadrukkelijk gericht is geweest op het verkopen van grond en dat moet anders’, zo stelt Wim van den Noort, voorzitter van de koepel-stichting VBZ (Verenigd Bedrijfsleven Zeewolde).

‘Natuurlijk is het beschikbaar maken en houden van uitgeefbare grond voor verplaatsing van bestaande bedrijven en vestiging van nieuwe ondernemingen een goede zaak, maar wij missen de akties die ook horen bij de verdere doorontwikkeling van de Zeewolde economie. Infrastructuur, openbaar vervoer, parkeervoorzieningen en moderne vormen van parkmanagement, zeker m.b.t. Trekkersveld, moeten meegroeien met de toenemende bedrijvigheid. Daarnaast is regionale samenwerking m.b.t. arbeidsmarkt en onderwijs ook zeer noodzakelijk’ zo geeft Luuk Salomons als voorzitter van de BKZ (Bedrijfskring Zeewolde) aan.

Wim van den Noort vult aan dat naar de opvatting van het bedrijfsleven er meer samenhang moet komen tussen alle aspecten die een rol spelen bij een gezond blijvende economische ontwikkeling. Een ‘Economische Agenda’ is daar naar het oordeel van de voorzitters het geeigende middel voor. ‘Onderwerpen als de energietransitie moeten juist in goede samenhang tussen de publieke- en private sector worden aangepakt. Ook collectiviteiten is daarvoor nodig en die moeten we gezamenlijk organiseren. ‘Nu merken wij daar te weining van omdat er geen sprake is van een echt gecoordineerde lokale strategie’ zo geeft Luuk Salomons aan.

De bestuurders van VBZ en BKZ zien een extra noodzaak om tot een op te stellen Economische Agenda te komen, omdat het risico groot is dat veel aandacht van college en ambtelijke organisatie in de komende tijd zal worden opgezogen door het project Trekkersveld IV en de mogelijke vestiging van het datacentrum.

Johan Safaric is als voorzitter van de VCZ (Vereniging Centrumondernemers Zeewolde) van mening dat we krachtig moeten doorontwikkelen om het centrum aantrekkelijk te houden. ‘De afgelopen jaren is daar in samenwerking tussen gemeente en ondernemers veel aan gedaan, maar we kunnen het ons niet veroorloven om het daarbij te laten. De ontwikkelingen en veranderingen binnen de retail gaan onverminderd snel door. We moeten daar gezamenlijk op blijven inspelen en beleid op ontwikkelen’ aldus Johan.   

In het aan de politiek aangeboden document ‘Speerpunten bedrijfsleven collegeperiode 2022-2026’ worden diverse concrete issues genoemd die zich er v.w.b. het bedrijfsleven voor lenen om in de agenda te worden opgenomen.