Skip to main content

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben de Ontwerp Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 op 6 december 2016 vastgesteld. Wij nodigen onze gemeentebesturen, ondernemers en inwoners uit te reageren op deze ontwerp nadere regels. Dat kan tot en met 26 januari 2017. Dan sluit de termijn voor de terinzagelegging.

De Ontwerp Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 maken duidelijk onder welke voorwaarden subsidie kan worden aangevraagd voor het ondersteunen van activiteiten die de leefbaarheid van het platteland bevorderen.
De provincie stelt hiervoor in totaal € 1.830.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend in oktober 2017 en in oktober 2018.

In de ontwerp nadere regels zijn criteria opgenomen waaraan een project moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie. Aan de criteria zijn punten gekoppeld die gebruikt worden voor de onderlinge weging van projecten. Ook zijn weigeringsgronden opgenomen, die aangeven wanneer een project wordt geweigerd. In het ontwerp is ook aangegeven dat een in te stellen commissie van deskundigen de aanvragen binnen het beschikbare budget integraal tegen elkaar afweegt op basis van de criteria en het puntensysteem.
Op basis van het advies van de commissie nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de aanvraag.

De ontwerp nadere regels treft u als bijlage aan. U kunt deze tevens inzien op de website van de provincie Flevoland: www.flevoland.nl onder ‘Stukken ter inzage’.

Als u wilt reageren op de ontwerp nadere regels, kunt u uw zienswijze voor 27 januari 2017 sturen naar: provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad onder vermelding van ‘Zienswijze Ontwerp Nadere Regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019’. U kunt uw zienswijze ook mailen naar [email protected]Ontwerp Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 met als onderwerp ‘Zienswijze Ontwerp Nadere Regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019’.